Doç. Dr. Selim ARGUN

16.07.2020

Doç. Dr. Selim ARGUN

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

 

1971 Düzce doğumlu olan Selim Argun, hafızlığı akabinde Bolu’da başladığı İmam-Hatip Lisesini İstanbul’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bir yıl okuduktan sonra kendi isteğiyle kaydını dondurarak Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi’ne gitti ve bu üniversitenin Davet ve Usul İlimleri Fakültesinden Pekiyi derece ile mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimini Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrindeki University of Johannesburg’da tamamladı. Osmanlı Devleti tarafından XIX. yüzyılın ikinci yarısında Cape Town’a gönderilen fıkıh âlimi “Ebu Bekir Efendi’nin Güney Afrika İslam Düşünce ve Kültürüne Katkıları” hakkında yazmış olduğu tezini Şeref Payesi derecesi ile bitirdi. Doktorasını Kanada’nın Montréal kentindeki McGill Üniversitesi’nde, “Osmanlı İlmiye Sınıfı, Vakıflar ve Elit Mücadeleleri (1789-1839)” başlığıyla tamamladı. Doktora süresince aynı üniversitenin İslami İlimler Enstitüsünde dersler verdi. Akademik faaliyetleri yanında, Montreal İslam Konseyi üyeliği, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyeliklerini yürüttü ve Montreal’de millet varlığımıza hizmet eden çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görevler üstlendi.

Uzun yıllar süren yurt dışı hayatından sonra 2013 yılında Türkiye’ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 13 Haziran 2017 tarihi itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne, 04 Ekim 2017 tarihinde de Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na atandı. Halen Diyanet İşleri Başkanlığında Dış İlişkilerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.

Argun, 05.11.2021 tarihinde Türk Tarih Kurumu (TTK) Bilim Kurulu Aslî Üyeliği’ne seçilmiştir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) İslami Araştırmalar Enstitüsü’nde yarı zamanlı derslere giren Argun, ilmi çalışmalarını İslam Tarihi, Vakıf Müessesesi, Dini Diplomasi, Osmanlı İlmiye Sınıfı ve Afrika’da İslam üzerine sürdürmektedir.

İyi derecede İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Argun, bröveli dalgıçtır ve amatör olarak ney icracısıdır.

 

YAYIMLANMIŞ ÇALIŞMALAR:

Elite Configurations and Clusters of Power: The Ulema, Waqf, and Ottoman State (1789-1839) (2013). Argun Selim, Gravity International Print and Design. (İngilizce Bilimsel Kitap)

El Vakfu fi es-Siyak el-Osmânî. Ravza Yayınları İstanbul 2021. (Arapça Bilimsel Kitap)

Makâsıd-ı Münciye fî Siyer-i Fahri’n-Nübüvve: Siyer-i Nebi’de Kurtuluş Yolları, Süleyman Sırrı Efendi. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları. İstanbul 2020. (Türkçe Bilimsel Kitap)

Harb-i Umûmî Gölgesinde Siyer Telifi: Süleyman Sırrı Efendi ve Makâsıd-ı Münciye Adlı Eseri. Siyer Yayınları. İstanbul, 2020. (Türkçe Bilimsel Kitap)

Hz. Peygamber’in (s) Sâsânîler’e Gönderdiği Elçisi Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî: Hayatı ve Diplomatik Faaliyetleri. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(1), 112-140., Doi: https://doi.org/10.17859/pauifd.737893

Reflections on The Life and Legacy of Fuat Sezgin: Reviving The Heritage of Islamic Knowledge. (Fuat Sezgin'in Hayatı ve İlmî Mirası Üzerine Düşünceler: İslam Bilim Geleneğini Yeniden İhya Etmek) 2020 Usul İslam Araştırmaları Dergisi. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1401690

 Bir Osmanlı Paşasının Kaleminden Hz. Peygamber (sav) ve Râşid Halifeler Dönemi: Abdüllatif Subhi Paşa ve Hakâiku’l-Kelâm fî Târîhi’l-İslâm adlı Eseri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(4), 3167-3185.

https://doi.org/10.15869/itobiad.657127

 

Sultan I. Abdülhamid’e Sunulan Müellifi Meçhul Bir Amelî Hikmet Risâlesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), 2662-2691.

https://doi.org/10.15869/itobiad.786745

 

Erken Dönem İslâm Diplomasisinde Hediye (H. 7-132/M. 628-750). (Ümit Eskin ile birlikte) İslami İlimler Dergisi, 15 (1), 57-94. https://doi.org/10.34082/islamiilimler.748703

“Tebliğ ve Davet İlmi: Bazı Öngörüler ve Teklifler”, Din Hizmetlerinde İletişim ve Tebliğ, 35-68, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2021. (Türkçe Bilimsel Kitapta Bölüm)

“Tarih ve Tarihçi”, Tekerrürden Tefekküre TARİH, 199-208, Siyer Yayınları, İstanbul, 2021. (Türkçe Bilimsel Kitapta Bölüm)

“Güney Afrika’da Bir Osmanlı Âlimi: Ebu Bekir Efendi. An Ottoman Scholar in South Africa: Abu Bakr Effendi” in Black Pearl White Tulip: A History of Ottoman Africa, Siyah İnci Beyaz Lale; Afrika’da Osmanlı Asırları. 197-210. Kenz Yayınları İstanbul, 2013. (Türkçe Bilimsel Kitapta Bölüm)

“Cami ve İlim”, Geçmişten Günümüze İlim ve Hikmet Yuvası Olan Camilerimiz, 27-38, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2020. (Türkçe Bilimsel Kitapta Bölüm)

“Halep Vakıfları.” Osmanlı Yönetiminde Arap Coğrafyası: Sosyal ve İdari Yapı. 541-568. Ensar Neşriyat, İstanbul 2016. (Türkçe Bilimsel Kitapta Bölüm)

“Din ve Dijitalleşme Üzerine Bazı Mülahazalar”. İslam ve Yorum V, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Cilt I. 5-10, Malatya, 2021.

“Günümüz Dünyasında İlim ve Alim” Haseki Konferansları, 8-23, Haseki Yayınları, İstanbul, 2018.

“Osmanlı Vakıf Sistemi ve Günümüz Sivil Toplum Kuruluşları Mukayese ve Değerlendirme.” Vakıf ve İktisat, 183-186. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2014.

“Küresel Tehditler ve Bölgesel Trendler Kıskacında İslam Dünyasının Geleceği.” Uluslararası İslâm Bilginleri Zirvesi, 101-103. Şanlıurfa Valiliği Yayını, Şanlıurfa, 2017.

Nathan Spannaus.  Preserving Islamic Tradition: Abū Nar Qūrāwī and the Beginnings of Modern Reformism.  New York: Oxford University Press, 2019. Nazariyat, 2020 (Ekim) / Cilt: 6: 2. 177-183, (Book Review)DOI: dx.doi.org/10.12658/Nazariyat.6.2.M0097

"The Legacy of Fuat Sezgin", Fuat Sezgin, Life and Contribution, 19-42, Institute of Objective Studies, New Delhi, 2022. (İngilizce Bilimsel Kitapta Bölüm)

 

ULUSAL ve ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

“Islamic Reform in the Age of Islamophobia: Asking the Hard Questions” 2nd International Congress on Islamophobia, Islamophobia: Analyzing its Discourse and Geopolitics. CIGA, Center for Islam and Global Affairs, Istanbul, 2019.

“Ottoman Engagement in Southern Africa” 2nd International Congress on Islamic Civilization in Southern Africa: Developments and Future Perspectives, 4-9.  Durban, South Africa, 2016.

Opening Speech, “Transnational Islam and Challenges of Being Muslim Ummah”. The 6th International ILEM Summer School, Istanbul, 2019.

"Poverty Alleviation and Religion", G20 Zirvesi Interfaith Summit İstanbul, Kasım 2015

“et-Ta'lîm el-Âlî fî Turkiya: el-Furas wa et-Tahaddiyyât”, Nawâkshût, Moritanya Nisan 2015

“New Strategies for the New Era: Rethinking the Charitable Endowments” International Waqf Symposium, Masqat, Umman Nisan 2015

“The Culture of Living Together”, European Fatwa and Research Council Meeting, İstanbul, Ekim 2015

Sudanese – Turkish Universities International Collaboration Forum and Education Fair, Hartum, Sudan Ocak 2015

“Charity and Human Psychology: An Alternative Reading.” Toronto, Canada Eylül 2015

“Unity in Multiplicity: Rethinking ‘Wisdom and Peace’ Together, 1st Asia-Pacific Countries Muslim Religious Leaders’ Summit.”, Ekim İstanbul 2015

Payitaht'ta Serhad Serhad'da Payitaht, Mayıs 2014 Eğitimde İstanbul Süreci, Aralık 2014

Türkiye Bursluları Burslandırma Süreci I. İstişare Toplantısı, İstanbul, Ekim 2014.

Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Aralık 2014

1st Summit of Latin American Muslim Religious Leaders, Kasım 2014

International Benchmarking Project: Waqf Management and Development: The Turkish Experience FSM Vakıf University, İstanbul, Haziran 2014

“Modernleşme Dönemi Osmanlısında Ulema Aileleri ve Elitleşme”, İstanbul, Şubat 2014

“Religion, Secularism, and Humanitarianism: Exploring Differences, Boundaries, and Connections”, Cenevre, İsviçre, Ekim 2009.

 

YAYIMLANAN ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

İslam Düşünce Atlası, Bölüm adı: (Hisbe Teşkilatı), (Ribat Kurumu), (Vakıf Müessesesi) (2020)., Argun Selim, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, Editör: İbrahim Halil Üçer, Basım sayısı:1, Türkçe

 

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

Osmanlı Yönetiminde Arap Coğrafyası: Sosyal, Siyasi ve İdari Yapı, Kitap, Editör, Ensar Neşriyat Tic. A.Ş.

İnsan ve Çevre, Kitap, Editör, İnsanlığa Hizmet Vakfı Yayınları (Mustafa Aykaç ile Birlikte)

Kinde Kabilesi – İslâmiyet Öncesinden Hz.Peygamber’in Vefâtına Kadar –, Kitap, Editör, SAMER Yayınları

III. Selim Dönemi Ulemâ-Siyaset İlişkisi, Kitap, Editör, SAMER Yayınları

Cahiliye’den Hz. Peygamber Dönemine Sütannelik, Kitap, Editör, SAMER Yayınları